نظر به راه یابی کلیه ی دانش آموزان مسابقه دهنده دبیرستان به مرحله آزمون شفاهی مسابقات قرآن و عترت و نماز ناحیه ی یک شرح بودجه بندی و زمان بندی مسابقات مطابق بخش نامه ذیل می باشد