پایه دهم

 

منطق

منطق دهم دیماه97
نمونه سوالات دهم 59 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 0
 

هندسه

هندسه1 دیماه 98
نمونه سوالات دهم 57 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

نگارش

نگارش1 دیماه98
نمونه سوالات دهم 94 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

فیزیک

فیزیک دهم تجربی دیماه98 فیزیک دهم ریاضی دیماه98
نمونه سوالات دهم 105 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

عربی زبان قرآن

عربی دهم انسانی دیماه98 عربی دهم تجربی و ریاضی دیماه98
نمونه سوالات دهم 64 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

شیمی

شیمی دهم دیماه97 شیمی دهم دیماه98
نمونه سوالات دهم 72 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

سواد رسانه ای

سواد رسانه دیماه 98
نمونه سوالات دهم 57 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

زیست شناسی

زیست شناسی دهم دیماه97 زیست شناسی دهم دیماه98
نمونه سوالات دهم 63 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دهم دیماه97 زبان انگلیسی دهم دیماه98
نمونه سوالات دهم 67 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

ریاضی

ریاضی و آمار دهم انسانی دیماه97 ریاضی دهم انسانی دیماه97 ریاضی دهم دیماه98 ریاضی وآماردهم انسانی دیماه98
نمونه سوالات دهم 116 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

تعلیمات دینی

دینی دهم انسانی دیماه98 دینی دهم ریاضی و تجربی دیماه 98
نمونه سوالات دهم 71 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

جغرافیا

جغرافیای دهم نوبت اول دی97 جغرافیای دهم دیماه98
نمونه سوالات دهم 60 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0
 

تاریخ

تاریخ دهم انسانی دیماه97 تاریخ دهم دیماه98
نمونه سوالات دهم 26 بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 0