1400/09/16
  1400/09/16

پایه دهم

 

منطق

Rate this post منطق دهم دیماه۹۷
نمونه سوالات دهم ۱۷۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰
 

هندسه

Rate this post هندسه۱ دیماه ۹۸ هندسه دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۵۷ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

نگارش

Rate this post نگارش۱ دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۷۱ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

فیزیک

Rate this post فیزیک دهم تجربی خرداد ۹۶ فیزیک دهم تجربی دیماه۹۸ فیزیک دهم ریاضی دیماه۹۸ فیزیک دهم تجربی خرداد ۹۸ فیزیک دهم ریاضی خرداد ۹۸  
نمونه سوالات دهم ۲۱۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

علوم و فنون ادبی

Rate this post فنون دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۵۳ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

عربی زبان قرآن

Rate this post عربی دهم انسانی دیماه۹۸ عربی دهم تجربی و ریاضی دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۴۷ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

شیمی

Rate this post شیمی دهم دیماه۹۷ شیمی دهم دیماه۹۸ شیمی دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۵۳ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

سواد رسانه ای

Rate this post سواد رسانه دیماه ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۲۹ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

زیست شناسی

Rate this post زیست شناسی دهم دیماه۹۷ زیست شناسی دهم دیماه۹۸ زیست شناسی دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۶۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

زبان انگلیسی

Rate this post زبان انگلیسی دهم دیماه۹۷ زبان انگلیسی دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۳۴ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

ریاضی

Rate this post ریاضی وآمار دهم انسانی خرداد ۹۸ ریاضی و آمار دهم انسانی دیماه۹۷ ریاضی دهم انسانی دیماه۹۷ ریاضی دهم دیماه۹۸ ریاضی وآماردهم انسانی دیماه۹۸ ریاضی دهم خرداد ۹۸...
نمونه سوالات دهم ۲۲۱ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

تعلیمات دینی

Rate this post دینی دهم انسانی دیماه۹۸ دینی دهم ریاضی و تجربی دیماه ۹۸ دین و زندگی دهم انسانی خرداد ۹۸ دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی خرداد ۹۸...
نمونه سوالات دهم ۱۵۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

جغرافیا

Rate this post جغرافیای دهم نوبت اول دي۹۷ جغرافیای دهم دیماه۹۸ جغرافیای دهم انسانی خرداد۹۸ جغرافیای دهم خرداد۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۰۰ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

تاریخ

Rate this post تاریخ دهم انسانی دیماه۹۷ تاریخ دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۷۹ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

نمونه سوالات اقتصاد

Rate this post اقتصاد دهم دیماه۹۷ اقتصاد دیماه۹۸ اقتصاد دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۶۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰