شور نشاط دانش آموزان پس از بارش رحمت الهی در دبیرستان