با سلام

برنامه ی موقت جهت هماهنگی و بررسی برای تغییرات برای هفته ی جاری به شرح زیر می باشدباشد.

توجه شود این برنامه هنوز نهایی نشده است و برنامه ی حیاتی بعدا بارگزاری خواهد شد.

سپاس

برنامه هفته اول