به اطلاع خانواده های محترم می رساند کارنامه ی تحصیلی دانش آموزان در رو های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ارائه میگردد.

ضمنا مراجعه فقط با ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز می باشد.