با نام و یاد خداوند منان

لیست کلاس بندی دانش آموزان در سال تحصیلی 1399-1400 به شرح زیر می باشد:

1- کلاس دهم ریاضی(101)

2- کلاس دهم تجربی(102):

3- کلاس دهم تجربی(103):

4- کلاس دهم انسانی(104):

5-کلاس یازدهم ریاضی(111):

6- کلاس یازدهم تجربی (112):

7-کلاس یازدهم تجربی(113):

8- کلاس یازدهم انسانی(114):

9- کلاس دوازذهم ریاضی(121):

10- کلاس دوازدهم تجربی(122):

11- کلاس دوازدهم انسانی(123):