باعنایت به بارندگی اخیر که در برخی استان های جنوبی نظم و روند زندگی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی برای خانواده ها و دانش آموزان ایجاد نموده است، برگزاری آزمون های المپیادهای علمی، موضوع بخشنامه شماره 460/180191 مورخ 98/9/27، به تعویق افتاده و به تاریخ 98/11/11 الی 98/11/16 موکول براساس برنامه ذیل برگزار میگردد.

مشاهده بخشنامه مربوطه👇